Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling.

Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén. Den kan ikke give erstatning, fordi en behandling ikke fører til den forventede helbredelse eller for følgerne af den sygdom, du blev behandlet for.

En skade kan anmeldes af patienten, pårørende, hospitalet eller af den privatautoriserede sundhedsperson, der har behandlet patienten eller har opdaget skaden.

Patienterstatningen har ansvaret for at administrere den del af klage- og erstatningsloven, der handler om skader, der sker i forbindelse med behandling i det offentlige og private sundhedsvæsen og træffer afgørelser efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og efter erstatningsansvarsloven.

Det er regionerne og forsikringsselskaber, der udbetaler selve erstatningen, men det er patienterstatningen, der afgør om en patient skal have erstatning.

Hvis du vil vide mere, kan du læse på PEBL.dk